Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłuma...

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 5: Qualities General

By | maja 20, 2016 Leave a Comment
Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłumaczenia.

Można wykorzystać je do przepisywania lub w inny sposób do nauki.

Zestaw podstawowy BASIC - Część 5: Qualities General (100 słów)

Qualities General: ENGLISH - polski - deutsch

1 ABLE zdolny fähig
2 ACID kwaśny, kwasowy sauer
3 ANGRY zły, gniewny schlecht, böse
4 AUTOMATIC automatyczny, odruchowy automatisch
5 BEAUTIFUL piękny schön
6 BLACK czarny schwarz
7 BOILING gotujący, wrzący siedend, kochend
8 BRIGHT jasny, pogodny hell, licht, heiter
9 BROKEN rozbity, zepsuty zerschlagen, beschädigt
10 BROWN brązowy braun


11 CHEAP tani bilig
12 CHEMICAL chemiczny chemisch
13 CHIEF główny Haupt-, Zentral-, Chef-
14 CLEAN czysty rein, sauber
15 CLEAR jasny, klarowny, wyraźny klar, durchsichtig
16 COMMON wspólny, pospolity gemeinsam, gewöhnlich
17 COMPLEX złożony bestehend
18 CONSCIOUS przytomny, świadomy geistesgegenwärtig, bewußt
19 CUT (o)szlifowany ?
20 DEEP głęboki, niski (głos) tief
 

21 DEPENDENT zależny abhängig
22 EARLY wczesny früh-
23 ELASTIC elastyczny, rozciągliwy elastisch, flexibel
24 ELECTRIC elektryczny elektrisch
25 EQUAL równy, jednakowy glatt, eben, flach, gleich
26 FAT tłusty, gruby fett, fettig, dick, stark
27 FERTILE żyzny, urodzajny, płodny fruchtbar, ertagreich
28 FIRST pierwszy erste(r)
29 FIXED stały, niezmienny fest, unveränderlich, konstant
30 FLAT płaski, rozładowany flach, eben
 

31 FREE wolny frei
32 FREQUENT częsty häufig
33 FULL pełny voll
34 GENERAL ogólny allgemein, gesamt
35 GOOD dobry gut
36 GREAT wielki, świetny großartig, prachtvoll, glanzvoll
37 GREY szary grau
38 HANGING wiszący, zawieszony hängend, hänge-
39 HAPPY szczęśliwy glücklich
40 HARD twardy, trudny, ciężki hart, steif
 

41 HEALTHY zdrowy gesund
42 HIGH wysoki hoch
43 HOLLOW pusty leer, hohl
44 IMPORTANT ważny wichtig
45 KIND uprzejmy, życzliwy höflich, freundlich
46 LIKE taki jak ?
47 LIVING żyjący lebend
48 LONG długi lang
49 MALE męski männlich
50 MARRIED żonaty, zamężna verheiratet
 

51 MATERIAL materialny materiell
52 MEDICAL medyczny Medizin-
53 MILITARY wojskowy, militarny Militär-
54 NATURAL naturalny natürlich, Natur-
55 NECESSARY niezbędny, konieczny unentbehrlich, notwendig
56 NEW nowy neu, neuartig
57 NORMAL normalny normal
58 OPEN otwarty offen, eröffnet, geöffnet
59 PARALLEL równoległy parallel
60 PAST poprzedni, wcześniejszy, przeszły vorig (vorherig), vorhergehend
 

61 PHYSICAL fizyczny, materialny physikalisch, physisch
62 POLITICAL polityczny politisch, Polit-
63 POOR biedny, ubogi, kiepski arm, armselig
64 POSSIBLE możliwy möglich
65 PRESENT obecny anwesend, gegenwärtig
66 PRIVATE prywatny privat, Privat-, persönlich
67 PROBABLE prawdopodobny wahrscheinlich
68 QUICK szybki schnell, rasch
69 QUIET cichy, spokojny still, ruhig
70 READY gotowy fertig, bereit
 

71 RED czerwony rot
72 REGULAR regularny, stały, normalny (rozmiar) regelmäßig, regulär
73 RESPONSIBLE odpowiedzialny verantwortlich, haftbar
74 RIGHT dobry, poprawny, właściwy richtig, angemessen
75 ROUND okrągły rund
76 SAME ten sam, taki sam ?
77 SECOND drugi zweite(r)
78 SEPARATE osobny, oddzielny getrennt, besonder, separat
79 SERIOUS poważny ernst, ernsthaft
80 SHARP ostry scharf, spitz
 

81 SMOOTH gładki, łagodny glatt, sanft, mild
82 STICKY lepki, klejący klebrig, leimig
83 STIFF sztywny, zacięty, mocny steif, starr
84 STRAIGHT prosty, jasny, bezpośredni gerade, einfach, schlicht
85 STRONG silny, mocny stark, kräftig
86 SUDDEN nagły plötzlich, schlagartig, dringend
87 SWEET słodki süß
88 TALL wysoki hoch
89 THICK gruby, gęsty dick, stark, dicht
90 TIGHT ciasny, napięty eng, knapp, gespannt
 

91 TIRED zmęczony müde
92 TRUE prawdziwy wahr, echt
93 VIOLENT gwałtowny gewaltsam, heftig
94 WAITING oczekujący, czekający ?
95 WARM ciepły, czuły warm, empfindlich
96 WET mokry, deszczowy naß, feucht, regnerisch
97 WIDE szeroki breit, weit
98 WISE mądry klug, weise
99 YELLOW żółty gelb
100 YOUNG  młody jung


Pozostałe tłumaczenia znajdziecie pod tymi linkami:

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 1: Basic Verbs 
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 2: Operations
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 3: Things General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 4: Pictured
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 6: Qualities Opposite
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 7: International 


PS. Uczestniczę w programie partnerskim produktów do nauki języków. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejną metodą na naukę, informacje znajdziecie na stronie poniżej.

02092014_F GA_testimonial_brand_728x90_20140414 Image Banner 728 x 90
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: