Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłuma...

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 3: Things General

By | maja 20, 2016 Leave a Comment
Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłumaczenia.

Można wykorzystać je do przepisywania lub w inny sposób do nauki.
 
Zestaw podstawowy BASIC - Część 3: Things General (400 słów)

Things General: ENGLISH - polski - deutsch

(skróty: (r) - der, (e) - die, (s) - das)

1 ACCOUNT rachunek, konto (e) Rechnung, (s) Konto
2 ACT akt, czyn (e) Tat
3 ADDITION dodawanie, dodatek (e) Addition
4 ADJUSTMENT regulacja, przystosowanie (e) Regelung, (e) Anpassung
5 ADVERTISEMENT reklama, ogłoszenie
(e) Werbung, (e) Reklame, (e)
Anzeige
6 AGREEMENT zgoda, porozumienie (s) Einvernehmen
7 AIR powietrze (e) Luft
8 AMOUNT ilość, suma, kwota (e) Zahl, (e) Menge, (r) Betrag
9 AMUSEMENT radość, zabawa, rozrywka (s) Spiel, (e) Unterhaltung
10 ANIMAL zwierzę (s) Tier


11 ANSWER odpowiedź (e) Antwort
12 APPARATUS aparatura, przyrządy
(e) Apparatur, (s) Gerät, (e)
Anlage
13 APPROVAL aprobata, zgoda (e) Billigung, (e) Zustimmung
14 ARGUMENT argument, kłótnia, sprzeczka, dyskusja (r) Streit
15 ART sztuka (e) Kunst
16 ATTACK atak, napad (r) Angriff, (r) überfall
17 ATTEMPT próba (e) Probe, (r) Versuch
18 ATTENTION uwaga (e) Aufmerksamkeit
19 ATTRACTION powab, urok, atrakcja
(e) Attraktion, (r)
Anziehungspunkt
20 AUTHORITY władza, autorytet, administracja (e) Macht, (e) Gewalt
 

21 BACK plecy, tył, oparcie (e) Rückseite, (r) Rücken
22 BALANCE równowaga, stan konta, saldo rachunku (s) Gleichgewicht
23 BASE podstawa, spód, podkład, baza (r) Grund, (e) Basis
24 BEHAVIOUR zachowanie, postępowanie (e) Erhaltung, (s) Tun
25 BELIEF przekonanie, wiara (e) überzeugung, (r) Glaube
26 BIRTH narodziny (e) Geburt
27 BIT kawałek (s) Stück, (r) Brocken
28 BITE ukąszenie, kęs (r) Biß, (r) Stich
29 BLOOD krew (s) Blut
30 BLOW cios (r) Schlag
 

31 BODY ciało, główna część, karoseria (r) Körper
32 BRASS mosiądz (s) Messing
33 BREAD chleb (s) Brot
34 BREATH oddech, wdech (e) Atmung, (e) Einatmung
35 BROTHER brat (r) Bruder
36 BUILDING budowa, budynek (s) Gebäude, (s) Haus
37 BURN oparzenie (e) Verbrühung, (e) Verbrennung
38 BURST pęknięcie, rozerwanie, wybuch (r) Sprung, (r) Ausbruch
39 BUSINESS sprawa, interesy, biznes (s) Geschäft
40 BUTTER masło (e) Butter
 

41 CANVAS płótno, brezent (s) Leinen, (e) Plane
42 CARE opieka, troska (e) Fürsorge, (e) Sorge
43 CAUSE przyczyna, powód, sprawa (e) Ursache, (r) Grund
44 CHALK kreda (e) Kreide
45 CHANCE szansa, prawdopodobieństwo, okazja
(e) Chance, (e)
Wahrscheinlichkeit, (e)
Gelegenheit
46 CHANGE zmiana, reszta (e) änderung, (r) Wandel
47 CLOTH tkanina, szmatka, obrus (s) Gewebe, (r) Stoff
48 COAL węgiel (e) Kohle
49 COLOUR kolor (e) Farbe
50 COMFORT wygoda, komfort (r) komfort, (e) Bequemlichkeit
 

51 COMMITTEE komisja, komitet (s) Komitee, (e) Kommission
52 COMPANY przedsiębiorstwo, kompania (s) Unternehmen, (r) Betrieb
53 COMPARISON porównanie (r) Vergleich
54 COMPETITION rywalizacja, konkurs, zawody
(r) Wettbewerb, (r) Wettstreit, (e)
Rivalität
55 CONDITION stan, warunek (r) Zustand, (e) Bedingung
56 CONNECTION połączenie, styk (e) Verbindung, (r) Kontakt
57 CONTROL władza, kontrola (e) Kontrolle
58 COOK kucharz (r) Koch
59 COPPER miedź (s) Kupfer
60 COPY kopia, egzemplarz (e) Kopie, (e) Nachbildung
 

61 CORK korek (r) Kork
62 COTTON bawełna (e) Baumwolle
63 COUGH kaszel (r) Husten
64 COUNTRY kraj, wieś (s) Land, (s) Dorf
65 COVER pokrowiec, okładka, schronienie (r) Deckel, (r) Schutz
66 CRACK trzask, szczelina, pęknięcie (e) Ritze, (r) Sprung
67 CREDIT kredyt, uznanie (r) Kredit
68 CRIME przestępczość, przestępstwo (e) Kriminalität, (s) Verbrechen
69 CRUSH (gęsty) tłum, sok (e) Menschenmasse, (r) Saft
70 CRY krzyk (r) Schrei
 

71 CURRENT prąd (r) Strom, (e) Strömung
72 CURVE łuk, krzywa (e) Kurve
73 DAMAGE szkody, uszkodzenia, szkoda (r) Schaden
74 DANGER niebezpieczeństwo, zagrożenie (e) Gefahr
75 DAUGHTER córka (e) Tochter
76 DAY dzień, doba (r) Tag
77 DEATH śmierć (r) Tod
78 DEBT dług (e) Schuld
79 DECISION decyzja (e) Entscheidung, (r) Entschluß
80 DEGREE stopień (r) Grad
 

81 DESIGN projekt, projektowanie (s) Projekt, (r) Entwurf
82 DESIRE chęć, ochota, pożądanie, żądza (e) Lust, (s) Verlangen
83 DESTRUCTION zniszczenie, zagłada (e) Zerstörung
84 DETAIL szczegół, detal (e) Einzelheit, (s) Detail
85 DEVELOPMENT rozwój, zagospodarowanie (e) Entwicklung
86 DIGESTION trawienie (e) Verdauung
87 DIRECTION kierunek, strona (e) Richtung, (r) Kurs
88 DISCOVERY odkrycie (e) Aufdeckung, (e) Entdeckung
89 DISCUSSION dyskusja (e) Diskussion
90 DISEASE choroba (e) Krankheit
 

91 DISGUST obrzydzenie, wstręt (r) Ekel
92 DISTANCE odległość, dystans (e) Distanz, (r) Abstand
93 DISTRIBUTION
dystrybucja, rozprowadzanie, rozdział (np.
zysków) (e) Verteilung, (r) Vertrieb
94 DIVISION podział, dzielenie (mat.), oddział, wydział (e) Teilung, (e) Division
95 DOUBT wątpliwość (r) Zweifel
96 DRINK napój, łyk (s) Getränk
97 DRIVING prowadzenie, jazda (samochodem) (e) Fahrt, (s) Fahren, (e) Führung
98 DUST kurz, pył (r) Staub
99 EARTH ziemia (e) Erde, (r) Boden
100 EDGE  skraj, krawędź, brzeg, ostrze (e) Kante, (r) Rand
 

101 EDUCATION wykształcenie, nauczanie (e) Bildung, (e) Erziehung
102 EFFECT skutek, efekt (s) Ergebnis, (e) Wirkung
103 END koniec (s) Ende
104 ERROR błąd (r) Fehler
105 EVENT wydarzenie (s) Ereignis
106 EXAMPLE przykład, wzór (s) Beispiel, (s) Muster
107 EXCHANGE wymiana (r) Austausch, (r) Wechsel
108 EXISTENCE istnienie, egzystencja (e) Existenz
109 EXPANSION rozwój, wzrost, rozszerzanie się (e) Entwicklung
110 EXPERIENCE doświadczenie, przeżycie (e) Erfahrung
 

111 EXPERT ekspert (r) Experte
112 FACT fakt (e) Tatsache
113 FALL upadek, spadek, opady, jesień [US] (r) Fall
114 FAMILY rodzina (e) Familie
115 FATHER ojciec (r) Vater
116 FEAR strach, lęk, obawa (e) Angst, (e) Furcht
117 FEELING uczucie (s) Gefühl, (e) Empfindung
118 FICTION fikcja, beletrystyka (e) Fiktion
119 FIELD pole, boisko, dziedzina (s) Feld
120 FIGHT walka, bójka, kłótnia (r) Kampf
 

121 FIRE ogień, pożar (s) Feuer
122 FLAME płomień (e) Flamme
123 FLIGHT lot (r) Flug
124 FLOWER kwiat (e) Blume
125 FOLD zagięcie, fałda (r) Knick, (e) Falte
126 FOOD żywność, pokarm (e) Nahrung
127 FORCE siła, moc (e) Kraft, (e) Macht
128 FORM forma, postać, formularz (e) Form, (e) Gestalt
129 FRIEND przyjaciel, kolega, przyjaciółka (r) Freund
130 FRONT przód, front (e) Front, (r) Vorderteil
 

131 FRUIT owoc (e) Frucht
132 GLASS szkło, szklanka,  (s) Glas
133 GOLD złoto (s) Gold
134 GOVERNMENT rząd, rządzenie (e) Regierung
135 GRAIN ziarno, zboże, słoje (drzewa) (s) Korn, (s) Getreide
136 GRASS trawa (s) Gras
137 GRIP
(u)chwyt, uścisk, kontrola, przyczepność,
rękojeść, uchwyt (r) Griff
138 GROUP grupa (e) Gruppe
139 GROWTH wzrost, przyrost (s) Wachstum, (r) Zuwachs
140 GUIDE przewodnik (r) Führer
 

141 HARBOUR port (r) Hafen
142 HARMONY zgoda, harmonia (e) Harmonie
143 HATE nienawiść (r) Haß
144 HEARING słuch (s) Gehör
145 HEAT gorąco, ciepło, upał, gorączka (e) Hitze
146 HELP pomoc (e) Hilfe
147 HISTORY historia (e) Geschichte
148 HOLE dziura (s) Loch
149 HOPE nadzieja (e) Hoffnung
150 HOUR godzina (e) Stunde
 

151 HUMOUR humor (e) Laune, (r) Humor
152 ICE lód (s) Eis
153 IDEA pomysł, pogląd, pojęcie, idea (e) Idee, (r) Gedanke
154 IMPULSE (nagła) ochota, chęć, poryw, impuls (r) Impuls
155 INCREASE wzrost (s) Wachstum, (r) Zuwachs
156 INDUSTRY przemysł (e) Industrie
157 INK atrament (e) Tinte
158 INSECT owad (s) Insekt
159 INSTRUMENT narzędzie, instrument (s) Instrument, (s) Werkzeug
160 INSURANCE ubezpieczenie (e) Versicherung
 

161 INTEREST zainteresowanie, interes, udział, odsetki (s) Interesse, (s) Geschäft
162 INVENTION wynalazek (e) Erfindung
163 IRON żelazo, żelazko (s) Eisen, (s) Bügeleisen
164 JELLY galaretka (r) Gelee
165 JOIN złączenie (e) Verbindung
166 JOURNEY podróż (e) Reise
167 JUDGE sędzia, ekspert (r) Richter
168 JUMP skok (r) Sprung
169 KICK kopnięcie (r) Fußtritt
170 KISS pocałunek, całus (r) Kuß
 

171 KNOWLEDGE wiedza, znajomość (np. języka) (s) Wissen, (e) Kenntnisse
172 LAND ziemia, grunty, ląd, kraj (s) Land
173 LANGUAGE język (e) Sprache, (e) Zunge
174 LAUGH śmiech (s) Lachen
175 LAW prawo (s) Recht
176 LEAD prowadzenie, przywództwo, trop, przewód (e) Leitung
177 LEARNING wiedza (s) Wissen
178 LEATHER skóra (s) Leder, (e) Haut
179 LETTER list, litera (r) Brief, (r) Buchstabe
180 LEVEL poziom (s) Niveau, (r) Stand
 

181 LIFT winda (e) Winde, (r) Aufzug
182 LIGHT światło, ogień (np. dla papierosów) (s) Licht
183 LIMIT granica, ograniczenie, limit (e) Grenze, (s) Limit
184 LINEN płótno, bielizna (s) Leinen
185 LIQUID płyn, ciecz (e) Flüssigkeit
186 LIST lista, spis (e) Liste
187 LOOK spojrzenie, wygląd (r) Blick, (s) Aussehen
188 LOSS utrata, strata (r) Verlust
189 LOVE miłość, zamiłowanie (e) Liebe
190 MACHINE maszyna, machina (e) Maschine
 

91 MAN mężczyzna, człowiek (r) Mann, (r) Mensch
192 MANAGER dyrektor, kierownik (r) Direktor, (r) Leiter
193 MARK znak, oznaka, ślad, plama, punkt (s) Zeichen
194 MARKET targ, rynek (r) Markt
195 MASS masa, masy, połacie, msza (e) Masse
196 MEAL posiłek, mąka razowa (e) Mahlzeit
197 MEASURE stopień, porcja, miara, miarka (s) Maß
198 MEAT mięso (s) Fleisch
199 MEETING spotkanie, zebranie (e) Begegnung
200 MEMORY  pamięć, wspomnienie (s) Gedächtnis
 

201 METAL metal (s) Metall
202 MIDDLE środek, połowa
(r) Mittelpunkt, (s) Zentrum, (e)
Mitte
203 MILK mleko (e) Milch
204 MIND umysł, myśli, głowa (r) Geist
205 MINE kopalnia, mina (s) Bergwerk, (e) Mine
206 MINUTE minuta (e) Minute
207 MIST mgła, mgiełka (r) Nebel
208 MONEY pieniądze (s) Geld
209 MONTH miesiąc (r) Monat
210 MORNING poranek, ranek (r) Morgen
 

211 MOTHER matka (e) Mutter
212 MOTION ruch, wniosek (e) Bewegung
213 MOUNTAIN góra (r) Berg
214 MOVE ruch, posunięcie, przesunięcie (e) Bewegung, (s) Vorrücken
215 MUSIC muzyka (e) Musik
216 NAME imię, nazwisko, nazwa (r) Name, (e) Bezeichnung
217 NATION naród, państwo (e) Nation, (s) Volk
218 NEED potrzeba, konieczność, zapotrzebowanie (e) Notwendigkeit, (e) Not
219 NEWS wiadomość, wiadomości (e) Nachricht
220 NIGHT noc, wieczór (e) Nacht
 

221 NOISE dźwięk, odgłos, hałas (r) Laut, (r) Widerhall, (r) Lärm
222 NOTE nuta, notatka, przypis, wiadomość, banknot
(e) Notiz, (r) Kommentar, (e)
Banknote
223 NUMBER liczba, numer (e) Nummer, (e) Zahl
224 OBSERVATION obserwacja, uwaga (e) Beobachtung
225 OFFER oferta, propozycja (e) Offerte, (r) Vorschlag
226 OIL olej, oliwa, ropa (naftowa) (s) öl, (s) Erdöl
227 OPERATION operacja, obsługa, działanie (e) Operation
228 OPINION opinia, zdanie (e) Meinung, (e) Ansicht
229 ORDER rozkaz, zamówienie, porządek
(r) Befehl, (e) Bestellung, (e)
Order
230 ORGANIZATION organizacja (e) Organisation
 

231 ORNAMENT ozdoba, ornament (e) Verzierung, (s) Ornament
232 OWNER właściciel (r) Besitzer, (r) Eigentümer
233 PAGE strona (e) Seite
234 PAIN ból (r) Schmerz
235 PAINT farba (e) Farbe
236 PAPER papier, gazeta (newspaper) (s) Papier
237 PART część, rola, odcinek (r) Anteil
238 PASTE papka, klej mączny, pasta (r) Brei, (e) Pasta, (e) Paste
239 PAYMENT zapłata, płatność, wypłata (e) Zahlung, (e) Bezahlung
240 PEACE pokój, spokój (r) Friede(n)
 

241 PERSON osoba (e) Person
242 PLACE miejsce (r) Platz, (r) Ort
243 PLANT roślina, maszyny, fabryka (e) Pflanze, (e) Fabrik
244 PLAY sztuka, zabawa (s) Spiel
245 PLEASURE zadowolenie, przyjemność (e) Befriedigung, (e) Freude
246 POINT
punkt, czubek, szpic, cecha, istota, kwestia,
gniazdko (elektryczne) (r) Punkt, (e) Spitze
247 POISON trucizna (s) Gift
248 POLISH język polski polnisch
249 PORTER bagażowy, tragarz, portier (r) Portier, (r) Gepäckträger
250 POSITION położenie, pozycja, stanowisko (e) Position
 

251 POWDER proszek, puder (s) Pulver
252 POWER siła, moc, władza, zdolność (e) Kraft, (e) Macht
253 PRICE cena (r) Preis
254 PRINT druk, odbitka (r) Druck
255 PROCESS proces (r) Vorgang
256 PRODUCE płody rolne ?
257 PROFIT zysk (r) Gewinn, (r) Profit
258 PROPERTY własność, posiadłość, nieruchomość (s) Eigentum, (r) Besitz
259 PROSE proza (e) Prosa
260 PROTEST protest (r) Protest
 

261 PULL przyciąganie, wpływ (e) Anziehung
262 PUNISHMENT kara (e) Strafe
263 PURPOSE cel (s) Ziel
264 PUSH naciśnięcie, pchnięcie, popchnięcie (r) Stoß
265 QUALITY jakość, cecha, właściwość (e) Qualität, (s) Merkmal
266 QUESTION pytanie, wątpliwość, kwestia (e) Frage
267 RAIN deszcz (r) Regen
268 RANGE łańcuch, zasięg, skala, zakres, asortyment (r) Bereich, (e) Reichweite
269 RATE tempo, współczynnik (s) Tempo, (r) Faktor
270 RAY promień (r) Strahl
 

271 REACTION reakcja (e) Reaktion
272 READING czytanie, lektura, rozumienie (s) Lesen, (e) Lesung
273 REASON powód, przyczyna, rozum, rozsądek (r) Anlaß, (e) Veranlassung
274 RECORD zapis, protokół, lista, akta, rekord (e) Aufzeichnung, (r) Rekord
275 REGRET żal (s) Leid, (r) Schmerz, (r) Kummer
276 RELATION krewny, relacja, związek (e) Bindung, (e) Relation
277 RELIGION religia (e) Religion
278 REPRESENTATIVE przedstawiciel (r) Vertreter
279 REQUEST prośba, wniosek, życzenie (e) Bitte, (r) Antrag
280 RESPECT szacunek (e) Achtung
 

281 REST odpoczynek, reszta (e) Ruhe, (e) Rast
282 REWARD nagroda (r) Preis
283 RHYTHM rytm (r) Takt, (r) Rhythmus
284 RICE ryż (r) Reis
285 RIVER rzeka (r) Fluß
286 ROAD droga, szosa, ulica (r) Weg
287 ROLL rolka, bela, zwitek, lista, wykaz (e) Rolle, (e) Liste
288 ROOM pokój, sala, pomieszczenie, miejsce, pole (s) Zimmer, (r) Raum
289 RUB przetarcie (s) Durchscheuern
290 RULE reguła, przepis, rządy, panowanie (e) Regel, (e) Vorschrift
 

291 RUN bieg, przejażdżka, trasa, seria (r) Lauf, (r) Gang
292 SALT sól (s) Salz
293 SAND piasek (r) Sand
294 SCALE skala, podziałka, rozmiary, wielkość (e) Skala
295 SCIENCE nauka (e) Wissenschaft
296 SEA morze (e) See, (s) Meer
297 SEAT miejsce, siedzenie, siedziba (r) Sitz, (r) Wohnsitz
298 SECRETARY sekretarz (r) Sekretär
299 SELECTION wybór (e) Wahl
300 SELF (swoje) ja ?
 

301 SENSE zmysł, poczucie, sens, znaczenie (r) Sinn
302 SERVANT służący, sługa (r) Diener
303 SEX płeć, seks (s) Geschlecht, (r) Sex
304 SHADE cień, abażur, klosz, odcień (r) Schatten
305 SHAKE potrząśnięcie ?
306 SHAME wstyd (e) Scham, (e) Schande
307 SHOCK wstrząs, szok, porażenie (r) Schock
308 SIDE strona, bok, zbocze (e) Seite
309 SIGN znak, napis, gest, oznaka (s) Zeichen
310 SILK jedwab (e) Seide
 

311 SILVER srebro (s) Silber
312 SISTER siostra (e) Schwester
313 SIZE wielkość, rozmiary, rozmiar, numer (e) Größe
314 SKY niebo (r) Himmel
315 SLEEP sen (r) Schlaf, (r) Traum
316 SLIP poślizgnięcie, pomyłka, kawałek (r) Rutsch, (s) Gleiten
317 SLOPE wzniesienie, zbocze, stok, nachylenie (e) Anhöhe, (r) Hang, (e) Neigung
318 SMASH kraksa, trzask, przebój (filmowy itp.) (r) Zusammenstoß, (s) Krachen
319 SMELL zapach, węch, powonienie (r) Geruch, (r) Duft
320 SMILE uśmiech (s) Lächeln
 

321 SMOKE dym (r) Rauch
322 SNEEZE kichnięcie (s) Niesen
323 SNOW śnieg (r) Schnee
324 SOAP mydło (e) Seife
325 SOCIETY społeczeństwo, społeczność (e) Gesellschaft
326 SON syn (r) Sohn
327 SONG piosenka, pieśń, śpiew (ptaków) (s) Lied
328 SORT rodzaj, gatunek, marka (e) Art, (s) Genre
329 SOUND dźwięk, odgłos, głośność (r) Laut
330 SOUP zupa (e) Suppe
 

331 SPACE szpara, miejsce, przestrzeń kosmiczna (r) Spalt, (e) Ritze, (r) Raum
332 STAGE scena, podium, etap, okres (e) Szene, (e) Etappe, (e) Phase
333 START początek, start (r) Start, (r) Anfang, (r) Beginn
334 STATEMENT oświadczenie, wypowiedź, bilans (e) Erklärung, (e) Aussage
335 STEAM para wodna (r) Dampf
336 STEEL stal (r) Stahl
337 STEP krok, stopień (r) Schritt
338 STITCH ścieg, oczko, szew (r) Stich
339 STONE kamień, kamyk, pestka (r) Stein
340 STOP przystanek, kropka (e) Haltestelle, (r) Punkt
 

341 STORY historia, opowieść, opowiadanie, artykuł (e) Geschichte, (e) Erzählung
342 STRETCH obszar, akwen, odcinek, okres (e) Fläche
343 STRUCTURE struktura, konstrukcja (e) Struktur, (r) Aufbau
344 SUBSTANCE substancja, istota (e) Substanz, (r) Stoff
345 SUGAR cukier (r) Zucker
346 SUGGESTION propozycja, oznaka (r) Vorschlag, (s) Angebot
347 SUMMER lato (r) Sommer
348 SUPPORT poparcie, wsparcie, podpora (e) Unterstützung
349 SURPRISE niespodzianka, zaskoczenie, zdziwienie (e) [U]überraschung
350 SWIM płynięcie (pływanie) (s) Schwimmen
 

351 SYSTEM system, organizm, układ (s) System
352 TALK wykład, pogadanka, rozmowa (s) Gespräch, (e) Vorlesung
353 TASTE smak, zmysł smaku, odrobina na spróbowanie (r) Geschmack
354 TAX podatek (e) Steuer
355 TEACHING nauczanie, uczenie (e) Unterweisung, (r) Unterricht
356 TENDENCY skłonność, zwyczaj, tendencja (e) Neigung, (e) Tendenz
357 TEST próba, badanie, analiza, sprawdzian, test
(r) Test, (e) Forschung, (e)
Untersuchung
358 THEORY teoria (e) Theorie
359 THING rzecz (e) Sache, (s) Ding
360 THOUGHT myśl, namysł (r) Gedanke
 

361 THUNDER grzmot (r) Donner
362 TIME czas, chwila, raz (e) Zeit
363 TIN cyna, pudełko (blaszane), puszka (s) Zinn, (e) Dose
364 TOP
szczyt, wierzchołek, blat, góra, zakrętka,
wieczko, najwyższy bieg (e) Spitze, (r) Gipfel
365 TOUCH dotyk, dotknięcie (r) Tastsinn (zmysł dotyku)
366 TRADE handel, branża, fach (r) Handel
367 TRANSPORT transport (r) Transport, (r) Verkehr
368 TRICK sztuczka (r) Kniff, (r) Trick
369 TROUBLE kłopot (e) Sorgen, (e) Scherereien
370 TURN obrót, zakręt, zmiana, kolej (jego kolej) (e) Drehung, (e) Wendung
 

371 TWIST skręt, zwój, (ostry) zakręt, zwrot
(e) Drehung, (e) Wendung, (e)
Rolle
372 UNIT jednostka (e) Einheit
373 USE użycie, stosowanie, użytek, zastosowanie
(r) Gebrauch, (e) Anwendung, (e)
Verwendung
374 VALUE wartość, znaczenie (r) Wert
375 VERSE poezja, strofa, zwrotka, werset (e) Strophe
376 VESSEL okręt, statek, naczynie, (krwionośne) (s) Schiff, (s) Gefäß
377 VIEW widok, spojrzenie, pogląd (e) Ansicht, (e) Anschauung
378 VOICE głos (e) Stimme
379 WALK wycieczka, spacer, chód, ścieżka (r) Spaziergang, (r) Gang
380 WAR wojna (r) Krieg
 

381 WASH pranie (s) Waschen, (e) Wäsche
382 WASTE marnowanie, strata, marnotrawstwo, odpady (r) Abfall, (r) Verlust
383 WATER woda (s) Wasser
384 WAVE fala, machnięcie (e) Welle
385 WAX wosk, parafina, woskowina (s) Wachs
386 WAY droga, przejście, kawał drogi, strona, sposób (r) Weg, (e) Weise, (e) Methode
387 WEATHER pogoda (s) Wetter
388 WEEK tydzień (e) Woche
389 WEIGHT waga, odważnik (e) Waage
390 WIND wiatr, wzdęcie, dech (r) Wind
 

391 WINE wino (r) Wein
392 WINTER zima (r) Winter
393 WOMAN kobieta (e) Frau, (s) Weib
394 WOOD drewno, las (s) Holz, (r) Wald
395 WOOL wełna (e) Wolle
396 WORD słowo, wiadomość (s) Wort
397 WORK praca, dzieło, utwór (e) Arbeit, (s) Werk
398 WOUND rana (e) Wunde
399 WRITING napis, pismo, pisarstwo, pisanie (e) Aufschrift, (e) Schrift
400 YEAR  rok (s) Jahr


Pozostałe tłumaczenia znajdziecie pod tymi linkami:

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 1: Basic Verbs 
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 2: Operations
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 4: Pictured
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 5: Qualities General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 6: Qualities Opposite
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 7: International  


PS. Uczestniczę w programie partnerskim produktów do nauki języków. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejną metodą na naukę, informacje znajdziecie na stronie poniżej.

02092014_F GA_testimonial_brand_728x90_20140414 Image Banner 728 x 90
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: