Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłuma...

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 2: Operations

By | maja 20, 2016 Leave a Comment
Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłumaczenia.

Można wykorzystać je do przepisywania lub w inny sposób do nauki.
 
Zestaw podstawowy BASIC - Część 2: Operations (100 słów)

Operations: ENGLISH - polski - deutsch

1 COME przychodzić kommen
2 GET dostać bekommen, erhalten
3 GIVE dać geben
4 GO iść gehen
5 KEEP zatrzymywać, zachowywać behalten
6 LET pozwalać erlauben
7 MAKE robić (wytwarzać) machen, erzeugen
8 PUT kłaść, umieszczać stellen, legen
9 SEEM wydawać się scheinen
10 TAKE brać nehmen


11 BE być sein
12 DO robić (działać) machen, tun
13 HAVE mieć haben
14 SAY mówić (powiedzieć) sprechen, sagen
15 SEE widzieć sehen
16 SEND wysyłać, przesyłać senden, schicken
17 MAY móc (wskazując możliwość) können
18 WILL (forming future tense) wird
19 ABOUT około, dookoła um, herum
20 ACROSS w poprzek, po drugiej stronie quer
 

21 AFTER po, potem, później nach
22 AGAINST przeciw(ko), w stosunku do gegen
23 AMONG wśród inmitten
24 AT przy, w, na an, bei
25 BEFORE przed, zanim vor, bevor
26 BETWEEN między, pomiędzy zwischen
27 BY przez durch
28 DOWN w dół, w dole unten
29 FROM z, od aus, von
30 IN w in
 

31 OFF wyłączony abschalten (wyłączać)
32 ON włączony, na einschliessen (włączać)
33 OVER nad, na, ponad über
34 THROUGH przez durch
35 TO do zu
36 UNDER pod, poniżej, pod spodem unter
37 UP do góry, w górze oben
38 WITH z mit
39 AS kiedy (gdy), (tak) jak wie
40 FOR dla, na für
 

41 OF z, od, o aus
42 TILL aż, aż do (until) bis an, bis zu
43 THAN niż als
44 A (przed spółgłoską) -
45 THE - -
46 ALL wszystko, zupełnie, cały alle, ganz
47 ANY jakikolwiek, którykolwiek irgendein(er), irgendwelch(er)
48 EVERY każdy jeder
49 LITTLE mały, niewiele, trochę klein, etwas
50 MUCH dużo, wiele viel
 

51 NO nie nein
52 OTHER inny anders, ander-
53 SOME trochę, kilka, parę etwas
54 SUCH taki solch
55 THAT to, tamten; że, iż jener, jenes, jene; dass
56 THIS to, ten das, dies, es
57 I ja ich
58 HE on er
59 YOU ty, wy du, ihr
60 WHO kto wer
 

61 AND I und
62 BECAUSE ponieważ, dlatego, że weil, da
63 BUT ale, lecz aber, doch
64 OR lub, czy, albo oder, ob
65 IF jeżeli, jeśli, czy wenn
66 THOUGH chociaż, mimo że obgleich, zwar
67 WHILE (podczas) gdy/kiedy während
68 HOW jakikolwiek, którykolwiek irgendein(er), irgendwelch(er)
69 WHEN kiedy, gdy wenn, als
 

70 WHERE gdzie wo
71 WHY dlaczego, czemu warum
72 AGAIN znowu, znów wieder
73 EVER zawsze, kiedykolwiek immer
74 FAR daleki, daleko weit, fern
75 FORWARD do przodu, naprzód nach vom
76 HERE tu(taj) hier
77 NEAR bliski, blisko nahe, in der Nähe
78 NOW teraz jetzt
79 OUT na zewnątrz äußerlich, nach außen
 

80 STILL nieruchomy; nadal, ciągle, jeszcze unbeweglich; weiter, immer
81 THEN wtedy, wówczas; następnie, potem dann; anschließend
82 THERE tam dort
83 TOGETHER razem zusammen
84 WELL dobrze gut
85 ALMOST prawie fast, beinahe
86 ENOUGH dosyć, dość genug, ziemlich
87 EVEN równy, gładki; nawet; jeszcze eben, glatt
88 NOT nie nein, nicht
89 ONLY tylko, jedynie nur
 

90 QUITE całkiem, dos(y)ć, całkowicie, zupełnie ganz
91 SO tak, tyle, tak dużo (wiele) so
92 VERY bardzo sehr
93 TOMORROW jutro morgen
94 YESTERDAY wczoraj gestern
95 NORTH północ (r) Norden
96 SOUTH południe (r) Süden
97 EAST wschód (r) Osten
98 WEST zachód (r) Westen
99 PLEASE proszę Bitte!
100 YES  tak ja


Pozostałe tłumaczenia znajdziecie pod tymi linkami:

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 1: Basic Verbs Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 3: Things General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 4: Pictured
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 5: Qualities General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 6: Qualities Opposite
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 7: International 


PS. Uczestniczę w programie partnerskim produktów do nauki języków. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejną metodą na naukę, informacje znajdziecie na stronie poniżej.

02092014_F GA_testimonial_brand_728x90_20140414 Image Banner 728 x 90
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: